Hiệu trưởng nhà trường qua các thời kỳ

2454

 

Stt

Họ và tên

Từ năm – đến năm

1

Cô Đặng Thị Lượng

1975 – 1976

2

Thầy Trần Nam

1977 – 1979

3

Thầy Phạm Hồng Vân

1979 – 1982

4

Thầy Võ Quang Nghĩa

1982 – 1983

5

Thầy Nguyễn Gia Khánh

1983 – 1996

6

Cô Nguyễn Thị Vàng

1996 – 2004

7

Thầy Phạm Đình Cầu

1993 2000

8

Thầy Bùi Lương

2004 – 2007

9

Cô Trần Thị Nghĩa

2007 – 2010

10

Cô Đàm Thị Kinh

2010 – 2012

11

Thầy Võ Tấn Huệ

2012 – 2014

12

Cô Nguyễn Thị Ngọc Dung

2014 – 2019

13

Thầy Đào Mạnh Trinh

2019 – nay