Thông báo

554

  

Đã có thời khóa biểu mới Thầy cô và các em học sinh

 

có thể nhấn vào menu “Tiện ích”–>”Xem thời khóa biểu”

  

hoặc nhấn vào đường liên kết sau để xem TKB 

 

  

 Thời khóa biểu áp dụng từ tuần 22 (30/01/2012)