TỔ GDCD-TD QP

908

Danh sách 2015 – 2016:

STT Họ và tên GV Chức vụ Học vị
1   Thầy Hồ Tấn Hoàng Tổ trưởng Cử nhân GDTC
2   Thầy Hà Thiện Dân Tổ phó Cử nhân GDTC
3   Thầy Phan Xuân Hùng Tổ viên Cử nhân GDTC
4   Thầy Nguyễn trung Tuyến Tổ viên Cử nhân TDTT
5   Thầy Nguyễn Đức Độ Tổ viên Cử nhân TDTT
6   Thầy Nguyễn Hữu Thuy Tổ viên Cử nhân GDTC – QP

  

Thành tích các năm:

Năm học CẤP THÀNH PHỐ CẤP TỈNH CẤP QUỐC GIA
Vàng Bạc Đồng Cộng Vàng Bạc Đồng Cộng Vàng Bạc Đồng Cộng
2007-2008 9 4 13
2008-2009 5 1 15 21

1

(cờ vua)

1
2009-2010 6 8 14

1

(cờ vua)

1
2010-2011 2 2 1 2 4 7
2011-2012 2 2 2 6 11 19
2012-2013 6 6 12 3 5 12 20
2013-2014 6 6 12 3 5 12 20
2014-2015 12 12 6 1 16 23
2015-2016         14 8 15 37