TỔ VẬT LÝ NĂM HỌC 2011 – 2012

1513

lyDanh sách 2011 – 2012: 

Stt

Họ và tên GV

Chức vụ

Học vị

1

Thầy Nguyễn Văn Bắc

Tổ trưởng

Cử nhân Vật lý

2

Thầy Đào Mạnh Trinh

Tổ phó

Cử nhân Vật lý

3

Cô Đinh Thị Như Vị

Tổ viên

Cử nhân Vật lý

4

Cô Phạm Thị Tiến

Tổ viên

Cử nhân Vật lý

5

Thầy Trương Văn Đức

Tổ viên

Cử nhân Vật lý

6

Thầy Phạm Gia Sâm

Tổ viên

Cử nhân Vật lý

7

Thầy Phạm Đặng Phước Linh

Tổ viên

Thạc sĩ Vật lý

8

Thầy Hồ Đào Trung Nguyên

Tổ viên

Kỹ sư GD Điện CN

9

Cô Nguyễn Ngọc Hoài Thương

Tổ viên

Cử nhân Vật lý

 

 Thành tích: 

Năm học

GIẢI TỈNH

HUY CHƯƠNG OLYMPIC

TRUYỀN THỐNG 30/4

GIẢI CASIO

KHU VỰC

GIẢI QUỐC GIA

I

II

III

KK

Cộng

Vàng

Bạc

Đồng

Cộng

I

II

III

KK

Cộng

I

II

III

KK

Cộng

2008-2009

     

3

3

1

3

 

4

 

1

1

 

2

       

 

2009-2010

 

4

4

6

14

3

 

2

5

 

1

1

2

4

   

1

3

4

2010-2011

2

7

5

8

22

1

3

1

5

 

2

1

1

4

   

3

2

5