Ban chấp hành công đoàn nhà trường nhiệm kỳ 2010 – 2012

847

STT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

CHUYÊN MÔN

1

Thầy Phan Xuân Hùng

Chủ tịch

 Giáo dục thể chất

2

Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Phó Chủ tịch

 Hóa học

3

Thầy Đào Mạnh Trinh

Ủy viên – Chủ nhiệm UBKT

 Vật lý

4

Thầy Lô Xuân Thống

Ủy viên – Ban Văn nghệ

 Tiếng Anh

5

Cô Trần Thị Thùy Trang

Ủy viên – Ban TTND

 Ngữ văn

6

Cô Phạm Thị Tuyết Hồng

Ủy viên – Ban Nữ công

 Địa lí

7

Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm

Ủy viên – Ban Đời sống

 Thư viện