Bí Thư Chi bộ nhà trường qua các thời kỳ

608

Stt

Họ và tên

 Nhiệm kỳ 

1

Đ/c Nguyễn Gia Khánh

1982 – 1996 

2

Đ/c Phạm Vân

1996 – 2005 

3

Đ/c Bùi Lương

2005 – 2009 

4

Đ/c Nguyễn Văn Trai

2009 – 4/2011 

5

Đ/c Đàm Thị Kinh

5/2011 – nay