Sử dụng chương trình Tmark

584

I. Cài đặt chương trình.

Bước 1: Click đôi chuột vào biểu tượng cài đặt của chương trình Tmark

Description: http://chuyenthanglongdalat.edu.vn/images/stories/imageTL/2011/16/sdtmark_files/image006.jpg

Bước 2: Click chuột vào nút “Next >”  5 lần. sau đó nhấn nút Finish để kết thúc quá trình cài đặt.

Description: http://chuyenthanglongdalat.edu.vn/images/stories/imageTL/2011/16/sdtmark_files/image007.jpg

II. Hướng dẫn nhập điểm.

1. Với giáo viên bộ môn:

Description: http://chuyenthanglongdalat.edu.vn/images/stories/imageTL/2011/16/sdtmark_files/image008.pnga.  Mở bảng điểm giáo viên

Bước 1. Mở chương trình Tmark bằng cách click đôi  vào biểu tượng

Bước 2: Xuất hiện giao diện chính của chương trình:

Description: http://chuyenthanglongdalat.edu.vn/images/stories/imageTL/2011/16/sdtmark_files/image009.jpg


Bước 3: Nhấp chuột vào nút “Bảng điểm GVBM”  xuất hiện hộp hội thoại sau

Description: http://chuyenthanglongdalat.edu.vn/images/stories/imageTL/2011/16/sdtmark_files/image010.jpg

Chọn bảng điểm đã được tải từ trang web của nhà trường và chọn nút open.

b. Nhập điểm.

    Giao diện chính của chương trình

Tab Giáo viên bộ môn

Description: http://chuyenthanglongdalat.edu.vn/images/stories/imageTL/2011/16/sdtmark_files/image011.jpg

Các thành phần chính:

  • Chọn môn:
  • Chọn lớp: Dùng để chọn lớp nhập điểm.
  • Chọn học kỳ:
  • Chọn cột: Nếu tên cột sáng thì nhóm tên cột đó được hiển thị ngược lại sẽ bị ẩn đi. Tên viết tắt:

 

MI: Cột miệng
15P: Cột 15 phút
1T: Cột 1 tiết
TH: Cột điểm thi

 

  • In bảng điểm
  • Lưu bảng điểm: Dùng để lưu mọi thay đổi về điểm số.

Tab Thống kê:

Description: http://chuyenthanglongdalat.edu.vn/images/stories/imageTL/2011/16/sdtmark_files/image012.jpg

Dùng để thống kê các cột điểm trong bảng điểm của giáo viên.

2. Giáo viên chủ nhiệm

Description: http://chuyenthanglongdalat.edu.vn/images/stories/imageTL/2011/16/sdtmark_files/image013.jpg

a. Mở bảng điểm:

Bước 1: Click vào nút “Bảng điểm GVCN” xuất hiện hộp hội thoại sau:

Description: http://chuyenthanglongdalat.edu.vn/images/stories/imageTL/2011/16/sdtmark_files/image014.jpg

Bước 2: Di chuyển đến thư mục chứa bảng điểm lớp, chọn bảng điểm rồi nhấn vào nút open.

Description: http://chuyenthanglongdalat.edu.vn/images/stories/imageTL/2011/16/sdtmark_files/image015.jpg

b. Ý nghĩa của các nút lệnh:

HKI , HKII, CN : Hiểm thị bảng điểm từng học kỳ.

In bảng điểm: In bảng điểm tổng hợp tất cả các môn của lớp học.

In sổ liên lạc : In sổ liên lạc cho từng học sinh trong lớp.