TỔ HÓA HỌC NĂM HỌC 2014 – 2015

1376

hoaDanh sách 2014 – 2015: 

STT

Họ và tên GV

Chức vụ

Học vị

1

  Thầy Nguyễn Thành Anh

Tổ trưởng

Tiến sĩ  Hóa học

2

Cô Trương Thị  Diễm Phương

Tổ phó

Thạc sĩ  Hóa học

3

Cô Lê Thị Anh

Tổ viên

Cử nhân Hóa học

4

Cô Lê Thị Mỹ Duyên

Tổ viên

Thạc sĩ  Hóa học

5

Cô Vũ Thị Thùy Trang

Tổ viên

Thạc sĩ  Hóa học

6

Cô Phạm Thị Khánh Ly

Tổ viên

Thạc sĩ  Hóa học

7

Cô Hồ Thị Lệ Diễm

Tổ viên

Thạc sĩ  Hóa học

8

Cô Nguyễn Lê Mai

Tổ viên

Thạc sĩ  Hóa học

9

Cô Phùng Phan Huyền Quyên

Tổ viên

Cử nhân Hóa học

10

Cô Mạc Thị Hoài

Tổ viên

Thạc sĩ  Hóa học

 

Thành tích: 

Năm học

GIẢI TỈNH

HUY CHƯƠNG OLYMPIC

TRUYỀN THỐNG 30/4

GIẢI CASIO

KHU VỰC

GIẢI QUỐC GIA

I

II

III

KK

Cộng

Vàng

Bạc

Đồng

Cộng

I

II

III

KK

Cộng

I

II

III

KK

Cộng

2008-2009

6

9

13

12

40

2

4

 

6

1

3

   

4

   

1

3

4

2009-2010

1

8

5

14

28

2

1

1

4

 

1

2

2

5

   

1

3

4

2010-2011

2

9

7

7

25

1

 

2

3

 

1

2

1

4

   

1

3

4