TỔ THỂ DỤC – QUỐC PHÒNG

1453

Danh sách 2015 – 2016:

STT Họ và tên GV Chức vụ Học vị
1   Thầy Hồ Tấn Hoàng Tổ trưởng Cử nhân GDTC
2   Thầy Hà Thiện Dân Tổ phó Cử nhân GDTC
3   Thầy Phan Xuân Hùng Tổ viên Cử nhân GDTC
4   Thầy Nguyễn trung Tuyến Tổ viên Cử nhân TDTT
5   Thầy Nguyễn Đức Độ Tổ viên Cử nhân TDTT
6   Thầy Nguyễn Hữu Thuy Tổ viên Cử nhân GDTC – QP