Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác thơ văn trên báo tường

955

I. MỤC ĐÍCH – Phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể lớp, chi đoàn.- Phát huy kỹ năng sáng tạo, tích cực của học sinh trong lĩnh vực văn chương.