Kết quả cuộc thi Olympic Vật lý Nga năm 2020

Ban Tổ chức thông báo đến các thí sinh

Kết quả cuộc thi Olympic Vật lý Nga năm 2020

Lưu ý: Những thí sinh có tên trong Danh sách thí sinh chiến thắng cuộc thi, các em tiến hành các bước tiếp theo như hướng dẫn đã gửi trong e – mail.