Một số khuyến cáo trong quản lý, sử dụng máy tính an toàn đối với học sinh