TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2014 – 2015

1283

vanphongDanh sách 2014 – 2015: 

STT

Họ và tên CNV

Chức vụ

1

Hồ Thị Danh

Tổ trưởng – Y tế – Thủ quỹ

2

 Trần Thị Kim Oanh

Tổ phó – Văn thư

3

Lê Thị Xuân Nhung

Kế toán

4

Nguyễn Thị Bảo Khánh

NV Thư viện

5

Biện Thị Hường

Tạp vụ

6

Nguyễn Thị Luận

Cấp dưỡng

7

Lê Văn Sỹ

Bảo vệ

8

Mai Văn Tí

Bảo vệ

9

Nguyễn Văn Cờ

Bảo vệ

10

Nguyễn Văn Tưởng

Giáo vụ