Cuộc thi sáng tác Logo Olympic Sinh học Quốc tế năm 2016 tại Việt Nam

920

Thực hiện công văn số 1512/SGD ĐT – KTKĐCLGD ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai kế họach thi sáng tác Logo Olympic Sinh học Quốc tế năm 2016 tại Việt Nam (IBO 2016). Được sự phân công của Ban Giám Hiệu, Tổ Sinh Học triển khai thi thiết kế logo như sau: