Danh sách tổ Toán – Tin năm 2011 – 2012

1308

Stt

Hoï vaø teân GV

Chöùc vuï

Hoïc vò

1

Thaày Ñaëng Vaên Ñoaït

Toå tröôûng

Thaïc só Toaùn hoïc

2

Coâ Leâ Thò Myõ Ngoïc

Toå phoù

Thaïc só Toaùn hoïc

3

Thaày Nguyeãn Ngoïc Tuaán

Toå phoù

Cöû nhaân Tin hoïc

4

Thaày Nguyeãn Đình Hoøa

Toå vieân

Cöû nhaân Toaùn hoïc

5

Thaày Nguyeãn Tuyù

Toå vieân

Cöû nhaân Toaùn hoïc

6

Thaày Nguyeãn An Hieáu

Toå vieân

Cöû nhaân Toaùn hoïc

7

Coâ Vöông Thò Aùnh Nguyeät

Toå vieân

Thaïc só Toaùn hoïc

8

Thaày Nguyeãn Vaên Cöôøng

Toå vieân

Thaïc só Toaùn hoïc

9

Thaày Traàn Vaên Hieàn

Toå vieân

Cöû nhaân Toaùn hoïc

10

Thaày Huyønh Phöôùc Haûi

Toå vieân

Cöû nhaân Toaùn hoïc

11

Coâ Ñaëng Thò Phöông Thuøy

Toå vieân

Cöû nhaân Toaùn hoïc

12

Coâ Ñaëng Tröông Thuøy Chaâu

Toå vieân

Cöû nhaân Toaùn hoïc

13

Thaày Traàn Trònh Minh Sôn

Toå vieân

Thaïc só Toaùn hoïc

14

Coâ Döông Thò Chaâu Traân

Toå vieân

Cöû nhaân Tin hoïc

15

Coâ Nguyeãn Thò Theá

Toå vieân

Cöû nhaân Tin hoïc

 

Thành tích môn TOÁN:

Năm học

GIẢI TỈNH

HUY CHƯƠNG OLYMPIC TRUYỀN THỐNG 30/4

GIẢI CASIO

KHU VỰC

GIẢI QUỐC GIA

I

II

III

KK

Cộng

Vàng

Bạc

Đồng

Cộng

I

II

III

KK

Cộng

I

II

III

KK

Cộng

2008-2009

1

4

9

14

2

3

5

1

1

1

 

1

 

2009-2010

2

3

2

4

11

2

2

2

2

1

 

1

 

2010-2011

2

8

11

5

26

2

2

1

1

2

 

2

 

 

Thành tích môn TIN:

Năm học

GIẢI TỈNH

HUY CHƯƠNG OLYMP TRUYỀN THỐNG 30/4IC

GIẢI CASIO

KHU VỰC

GIẢI QUỐC GIA

I

II

III

KK

Cộng

Vàng

Bạc

Đồng

Cộng

I

II

III

KK

Cộng

I

II

III

KK

Cộng

2008-2009

1

2

3

7

13

1

3

2

6

 

1

 

1

 

2009-2010

1

1

1

5

8

1

1

2

 

 

 

 

2010-2011

2

4

2

3

11

1

2

3

 

1

2

 

3