Thông báo về việc nộp sản phẩm dự thi Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh Trung học

2923

Thực hiện Kế hoạch số 1186/KH-SGDĐT ngày 28/4/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh phổ thông tỉnh Lâm Đồng lần thứ IX năm học 2016 – 2017.

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc nộp sản phẩm dự thi Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học với các nội dung sau:

  1. Thời gian nộp sản phẩm dự thi Từ ngày 16/12/2016 đến ngày 25/12/2016
  2. Hình thức nộp sản phẩm Nộp sản phẩm dự thi trên trang mạng “Trường học kết nối”
  3. Số lượng sản phẩm Thực hiện theo quy định ở kế hoạch số 1186/KH-SGDĐT ngày 28/4/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng.