Thư mời dự Lễ nhận danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới