Kết quả học kỳ I – môn văn

921

 

                                       CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I – MÔN VĂN

 

Tt Lớp  TSHS Giỏi  Khá  Trung bình  Yếu  Kém
Số HS Tỷ lệ% Số HS Tỷ lệ% Số HS Tỷ lệ% Số HS Tỷ lệ% Số HS Tỷ lệ%
1 12 toán  23     13           56.5 9 39.1 1     4.35    
2 12 tin  23     14           60.9 9 39.1        
3 12 lý 32     12           37.5 18 56.3 2     6.25    
4 12 hóa  36     19           52.8 17 47.2        
5 12 sinh 21     4           19.0 17 81.0        
K12 KHTN(1) 135     62           45.9 70 51.9 3    2.22    
1 12 a 1 44     15 34.1 9 20.5 1 45.5    
2 12 a 2 43     17 39.5 24 55.8 2 4.7    
3 12 anh 28 2   21 75.0 5 17.9        
K12 cơ bản( 2)   115 2   53 46.1 38 33.0 3 2.6    
1 12 văn 27 3 11.1 21 77.8 3 11.1        
2 12 địa 9     1 11.1 5 55.6 3 33.3    
K12 KHXH(3)   36 3 8.3 22 61.1 8 22.2 3 8.3    
tsk12(1,2,3) 286 3 1.0 137 47.9 116 40.6 9 10.5    
1 11 toán 1 26     13 50 13 50   0    
2 11 toán 2 27     12 44.4 13 48.1 2 7.4    
3 11 tin  29     9 31.0 20 69.0   0.0    
4 11 lý 1 28 1 4 9 32.1 13 46.4 5 17.9    
5  11 lý 2 29     10 34.5 19 65.5   0.0    
6 11 hóa 1 26     10 38.5 14 53.8 2 7.7    
7 11 hóa 2 28     13 46.4 15 53.6   0.0    
8 11 sinh 30     19 63.3 11 36.7   0.0    
k11KHTN(1)   223 1 0.4 95 42.6 118 52.9 9 4.0    
1 11anh 1 30 1 3.3 19 63.3 9 30.0 1 3.3    
2 11 anh 2 26     21 80.8 5 19.2        
k11cơ bản (2) 56 1 1.8 40 71.4 14 25.0 1 1.8    
1 11văn 22 4 18.2 12 54.5 6 27.3        
tsk11(1,2,3)   301 6 2.0 147 48.8 138 49.2 10 3.3    
1 10 toán 1 25     10 40 15 60        
2 10 T 2-tin 13     3 23.1 10 76.9        
3 10 lý 1  24     10 41.7 14 58.3        
4 10 L 2 23     2 8.7 17 73.9 4 17.4    
5 10 Hóa  24     12 50.0 11 45.8 1 4.2    
6 10 sinh 26     4 15.4 21 80.8 1 3.8    
K10KHTN(1) 135     41 30.4 88 65.2 6 4.4    
1 10 anh 1 27     11 40.7 16 59.3   0    
2 10 anh 2 30     10 33.3 19 63.3 1 3.3    
K10 cơ bản(2)   57     21 36.8 35 61.4   1.8    
1 10 văn 29     8 27.6 20 69.0 1 3.4    
tsK10(1,2,3) 221     70 31.7 143 64.7 7 3.6    
toàn trường   808 9 1.1 354 43.8 397 49.1 26 5.9    
TS chuyên   78 7 9.0 41 52.6 29 37.2 1 1.3    
KHTN 493 1 0.2 198 40.2 276 56.0 18 3.7    
ban cơ bản   228 3 1.3 114 50.0 87 38.2 24 10.5    
                         
Tt Lớp  TSHS Giỏi  Khá  Trung bình  Yếu  Kém
Số HS Tỷ lệ% Số HS Tỷ lệ% Số HS Tỷ lệ% Số HS Tỷ lệ% Số HS Tỷ lệ%
1 12 toán  23     13           56.5 9 39.1 1     4.35    
2 12 tin  23     14           60.9 9 39.1        
3 12 lý 32     12           37.5 18 56.3 2     6.25    
4 12 hóa  36     19           52.8 17 47.2        
5 12 sinh 21     4           19.0 17 81.0        
K12 KHTN(1) 135     62           45.9 70 51.9 3    2.22    
1 12 a 1 44     15 34.1 9 20.5 1 45.5    
2 12 a 2 43     17 39.5 24 55.8 2 4.7    
3 12 anh 28 2   21 75.0 5 17.9        
K12 cơ bản( 2)   115 2   53 46.1 38 33.0 3 2.6    
1 12 văn 27 3 11.1 21 77.8 3 11.1        
2 12 địa 9     1 11.1 5 55.6 3 33.3    
K12 KHXH(3)   36 3 8.3 22 61.1 8 22.2 3 8.3    
tsk12(1,2,3) 286 3 1.0 137 47.9 116 40.6 9 10.5    
1 11 toán 1 26     13 50 13 50   0    
2 11 toán 2 27     12 44.4 13 48.1 2 7.4    
3 11 tin  29     9 31.0 20 69.0   0.0    
4 11 lý 1 28 1 4 9 32.1 13 46.4 5 17.9    
5  11 lý 2 29     10 34.5 19 65.5   0.0    
6 11 hóa 1 26     10 38.5 14 53.8 2 7.7    
7 11 hóa 2 28     13 46.4 15 53.6   0.0    
8 11 sinh 30     19 63.3 11 36.7   0.0    
k11KHTN(1)   223 1 0.4 95 42.6 118 52.9 9 4.0    
1 11anh 1 30 1 3.3 19 63.3 9 30.0 1 3.3    
2 11 anh 2 26     21 80.8 5 19.2        
k11cơ bản (2) 56 1 1.8 40 71.4 14 25.0 1 1.8    
1 11văn 22 4 18.2 12 54.5 6 27.3        
tsk11(1,2,3)   301 6 2.0 147 48.8 138 49.2 10 3.3    
1 10 toán 1 25     10 40 15 60        
2 10 T 2-tin 13     3 23.1 10 76.9        
3 10 lý 1  24     10 41.7 14 58.3        
4 10 L 2 23     2 8.7 17 73.9 4 17.4    
5 10 Hóa  24     12 50.0 11 45.8 1 4.2    
6 10 sinh 26     4 15.4 21 80.8 1 3.8    
K10KHTN(1) 135     41 30.4 88 65.2 6 4.4    
1 10 anh 1 27     11 40.7 16 59.3   0    
2 10 anh 2 30     10 33.3 19 63.3 1 3.3    
K10 cơ bản(2)   57     21 36.8 35 61.4   1.8    
1 10 văn 29     8 27.6 20 69.0 1 3.4    
tsK10(1,2,3) 221     70 31.7 143 64.7 7 3.6    
toàn trường   808 9 1.1 354 43.8 397 49.1 26 5.9    
TS chuyên   78 7 9.0 41 52.6 29 37.2 1 1.3    
KHTN 493 1 0.2 198 40.2 276 56.0 18 3.7    
ban cơ bản   228 3 1.3 114 50.0 87 38.2 24 10.5