Lịch kiểm tra HKI

939

 NĂM HỌC 2014 – 2015

THỨ

Ngày

Buổi sáng

Buổi Chiều

Hình thức

Kiểm tra

Môn Thi

Thời gian

Môn Thi

Thời gian

Từ 08/12-13/12

Toàn trường kiểm tra các môn không tập trung theo TKB.

45’

   

Theolớp,

tiếtTKB

GV tự bố trí

15/12

(Thứ hai)

7h25’:  1) VĂN 11

            2) ANH 11

7h55’ :  VĂN 12

90’(120’)

45’(60’)

120’

13h25’: 1) VĂN 10

            2) ANH 10

13h45’: ANH 12

90’(120’)

45’(60’)

60’

Theo SBD

16/12

(Thứ ba)

7h25’:  1) TOÁN 11

            2) SINH 11

7h55’ : TOÁN 12

90’(120’)

45’(60’)

120’

13h25’: 1) TOÁN 10

            2) SINH 10

13h45’: SINH 12

90’(120’)

45’(60’)

60’

Theo SBD

17/12

(Thứ tư)

7h25’:  1) SỬ 11

            2) HÓA11

7h55’: SỬ 12

45’

45’(60’)

60’

13h25’: 1) SỬ 10

            2) HÓA 10

13h45’: HÓA 12

45’

45’(60’)

60’

Theo SBD

18/12

(Thứ năm)

7h25’:  1) ĐỊA 11

            2) LÝ 11

7h55’ : ĐỊA  12

45’

45’(60’)

60’

13h25’: 1) ĐỊA 10

            2) LÝ 10

13h45’:  LÝ 12

45’

45’(60’)

60’

Theo SBD

 

Đà Lạt, ngày 25 tháng 11 năm 2014

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHẠM HIỂN