TỔ HÓA HỌC

2176

hoa

Danh sách 2015 – 2016:

STT Họ và tên GV Chức vụ Học vị
1   Thầy Nguyễn Thành Anh Tổ trưởng Tiến sĩ  Hóa học
2 Cô Trương Thị  Diễm Phương Tổ phó Thạc sĩ  Hóa học
3 Cô Lê Thị Anh Tổ viên Cử nhân Hóa học
4 Cô Lê Thị Mỹ Duyên Tổ viên Thạc sĩ  Hóa học
5 Cô Vũ Thị Thùy Trang Tổ viên Thạc sĩ  Hóa học
6 Cô Phạm Thị Khánh Ly Tổ viên Thạc sĩ  Hóa học
7 Cô Hồ Thị Lệ Diễm Tổ viên Thạc sĩ  Hóa học
8 Cô Nguyễn Lê Mai Tổ viên Thạc sĩ  Hóa học
9 Cô Phùng Phan Huyền Quyên Tổ viên Cử nhân Hóa học
10 Cô Mạc Thị Hoài Tổ viên Thạc sĩ  Hóa học


Thành tích các năm:

Năm học GIẢI TỈNH

HUY CHƯƠNG OLYMPIC

TRUYỀN THỐNG 30/4

GIẢI QUỐC GIA
I II III KK Cộng Vàng Bạc Đồng Cộng I II III KK Cộng
2008-2009 6 9 13 12 40 2 4 6 1 3 4
2009-2010 1 8 5 14 28 2 1 1 4 1 3 4
2010-2011 2 9 7 7 25 1 2 3 1 3 4
2011-2012 2 6 9 2 19 4 2 6 1 1
2012-2013 1 11 1 6 19 1 3 4 1 1 2
2013-3014 3 10 7 4 24 2 3 5
2014-2015 1 12 5 5 23 3 1 4
2015-2016 3 6 5 6 20 1  3  2  6      4 4