TỔ SINH HỌC NĂM HỌC 2011-2012

1505

sinhhocDanh sách 2011 – 2012:

 

Stt

Họ và tên GV

Chức vụ

Học vị

1

Cô Trương Nữ Thanh Tâm

Tổ trưởng

Thạc sĩ Sinh học

2

Cô Ngô Thị Thanh Quỳnh

Tổ phó

Cử nhân Sinh học

3

Thầy Võ Lư

Tổ viên

Cử nhân Sinh học

4

Cô Diệp Thị Thu Hạnh

Tổ viên

Cử nhân Sinh học

5

Cô Vương Thị Khoa

Tổ viên

Cử nhân Sinh học

6

Cô Nguyễn Thị Thu Phương

Tổ viên

Thạc sĩ Sinh học

7

Cô Phan Thị Ngọc Giàu

Tổ viên

Thạc sĩ Sinh học

 

 

Thành tích:

Năm học

GIẢI TỈNH

HUY CHƯƠNG OLYMPIC

TRUYỀN THỐNG 30/4

GIẢI CASIO

KHU VỰC

GIẢI QUỐC GIA

I

II

III

KK

Cộng

Vàng

Bạc

Đồng

Cộng

I

II

III

KK

Cộng

I

II

III

KK

Cộng

2008-2009

1

 

4

13

18

1

3

1

5

1

1

 

2

4

   

1

4

5

2009-2010

     

6

6

2

1

 

3

2

1

2

 

5

     

4

4

2010-2011

1

8

3

4

16

 

3

2

5

 

1

1

1

3

   

3

2

5