TỔ SINH HỌC

1416

Danh sách 2015 – 2016:

STT Họ và tên GV Chức vụ Học vị
1   Cô Trương Nữ Thanh Tâm Tổ trưởng Thạc sĩ Sinh học
2   Cô Ngô Thị Thanh Quỳnh Tổ phó Thạc sĩ Sinh học
3   Cô Diệp Thị Thu Hạnh Tổ viên Cử nhân Sinh học
4   Cô Nguyễn Thị Thu Phương Tổ viên Thạc sĩ Sinh học
5   Cô Phan Thị Ngọc Giàu Tổ viên Thạc sĩ Sinh học
6   Cô Đỗ Thị Yến Tổ viên  Thạc sĩ Sinh học

Thành tích các năm:

Năm học GIẢI TỈNH

HUY CHƯƠNG OLYMPIC

TRUYỀN THỐNG 30/4

GIẢI QUỐC GIA
I II III KK Cộng Vàng Bạc Đồng Cộng I II III KK Cộng
2008-2009 1 4 13 18 1 3 1 5 1 4 5
2009-2010 6 6 2 1 3 4 4
2010-2011 1 8 3 4 16 3 2 5 3 2 5
2011-2012 2 6 6 5 19 1 2 3 2 1 3
2012-2013 1 3 5 6 15 1 3 4 1 1 2
2013-2014 2 5 2 3 12 1 1 2 4 1 1
2014-2015 2 5 1 9 17 1 1 2 2
2015-2016 7  7 5  19 1 1  2  4  1 2 3