TỔ SỬ – ĐỊA

1500

 

Danh sách 2015 – 2016:

STT Họ và tên GV Chức vụ Học vị
1   Cô Phạm Thị Tuyết Hồng Tổ trưởng Cửa nhân Địa Lý
2   Thầy Lê Văn Thành Tổ phó Thạc sĩ Địa Lý
3   Cô Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Tổ viên Thạc sĩ Lịch Sử
4   Thầy Võ Thành Nam Tổ viên Thạc sĩ Địa Lý
5   Cô Nguyễn Thị Long Tổ viên Thạc sĩ Địa Lý
6   Thầy Nguyễn Văn Tây Tổ viên Cử nhân Lịch Sử
7   Cô Nguyễn Thị Lương Anh Tổ viên Cử nhân Lịch Sử
8   Thầy Hoàng Ngọc Quỳ Tổ viên Cử nhân GDCD
9   Cô Đặng Thị Phương Mai Tổ viên Thạc sĩ Lịch Sử
10   Thầy Trần Văn Lâm Tổ viên Thạc sĩ Khoa học Giáo Dục

 

Thành tích môn Địa Lý:

 

Năm học GIẢI TỈNH

HUY CHƯƠNG OLYMPIC

TRUYỀN THỐNG 30/4

GIẢI QUỐC GIA
I II III KK Cộng Vàng Bạc Đồng Cộng I II III KK Cộng
2008-2009 1 2 3 1 1
2009-2010 3 3 2 1 2 5 1 1 2
2010-2011 2 1 5 7 15 1 3 4 2 1 3
2011-2012 2 6 9 2 19 1 1 1 3 2 1 3
2012-2013 1 6 2 8 20 3 3
2013-2014 2 2 1 5 1 2 1 4 2 2
2014-2015 2 6 1 3 12 1 3 1 5 2 2
2015-2016 2 8 5 2 17 1  2    3           

 

Thành tích môn Lịch Sử: 

 

Năm học GIẢI TỈNH

HUY CHƯƠNG OLYMPIC

TRUYỀN THỐNG 30/4

GIẢI CASIO

KHU VỰC

GIẢI QUỐC GIA
I II III KK Cộng Vàng Bạc Đồng Cộng I II III KK Cộng I II III KK Cộng
2010-2011 1 2 3
2011-2012 1 8 3 2 14 1 1 3 5 1 1
2012-2013 1 3 1 3 8 1 3 4
2013-2014 1 4 2 1 8 2 2 1 5
2014-2015 1 4 2 2 9 1 3 4 1
2015-2016 1 4 3 6 14 1  3  1   5