TỔ TIẾNG ANH NĂM HỌC 2011 – 2012

1927

ngoainguDanh sách 2011 – 2012:

 

Stt

Họ và tên GV

Chức vụ

Học vị

1

Thầy Nguyễn Đình Hiệp

Tổ trưởng

Cử nhân Tiếng Anh

2

Cô Đinh Thị Mai Trang

Tổ phó

Cử nhân Tiếng Anh

3

Cô Nguyễn Vũ Phương Khanh

Tổ viên

Cử nhân Tiếng Anh

4

Cô Vũ Thuỳ Hương

Tổ viên

Thạc sĩ Tiếng Anh

5

Thầy Trương Phúc Thiện

Tổ viên

Thạc sĩ Tiếng Anh

6

Thầy Lê Thái Thư

Tổ viên

Cử nhân Tiếng Anh

7

Cô Hà Nguyễn Bảo Khuyên

Tổ viên

Thạc sĩ Tiếng Anh

8

Cô Huỳnh Thị Thu Hà

Tổ viên

Cử nhân Tiếng Anh

9

Cô Hồ Thị Mỹ Lệ

Tổ viên

Cử nhân Tiếng Anh

10

Thầy Lô Xuân Thống

Tổ viên

Thạc sĩ Tiếng Anh

11

Cô Ngô Tường Uyên Linh

Tổ viên

Cử nhân Tiếng Anh

 

 

Thành tích:

Năm học

GIẢI TỈNH

HUY CHƯƠNG OLYMPIC

TRUYỀN THỐNG 30/4

GIẢI CASIO

KHU VỰC

GIẢI QUỐC GIA

I

II

III

KK

Cộng

Vàng

Bạc

Đồng

Cộng

I

II

III

KK

Cộng

I

II

III

KK

Cộng

2008-2009

 

2

11

26

39

 

3

2

5

       

 

   

3

3

6

2009-2010

2

25

38

12

77

1

4

 

5

       

 

 

1

3

2

6

2010-2011

2

14

11

4

31

2

1

3

6

       

 

   

1

4

5