TỔ TIN NĂM HỌC 2014 – 2015

1687

Danh sách 2014 – 2015:

STT

Họ và tên GV

Chức vụ

Học vị

1

Thầy Nguyễn Ngọc Tuấn

Tổ trưởng

Thạc sỹ Tin học

2

Cô Dương Thị Châu Trân

Tổ viên

Thạc sỹ Tin học

3

Cô Nguyễn Thị Thế

Tổ viên

Thạc sỹ Toán học
4

Thầy Ngô Thanh Tùng

Tổ viên Cử nhân Tin học

5

Cô Lương Thị Mai Lan

Tổ viên Kỹ sư CNTT

 

 Thành tích môn TIN:

Năm học

GIẢI TỈNH

HUY CHƯƠNG OLYMPIC  TRUYỀN THỐNG 30/4

GIẢI TIN HỌC TRẺ CẤP QUỐC GIA

GIẢI QUỐC GIA

I

II

III

KK

Cộng

Vàng

Bạc

Đồng

Cộng

I

II

III

KK

Cộng

I

II

III

KK

Cộng

2008-2009

1

2

3

7

13

1

3

2

6

       

 

     

1

 

1

 

2009-2010

1

1

1

5

8

 

1

1

2

   2  

 2

       

 

 

 

2010-2011

2

4

2

3

11

 

1

2

3

 3  2

 5

   

1

2

 

3 

 

2011-2012

 1  2  7  1  1            1 1

2012-2013

  3 2 4 9   1   1      2  2  1 1 2

2013-2014

1 5 3 5 14 3 2 1 6    2  2  1  1