BẠN CÙNG THỜI

867

BẠN CÙNG THỜI 

Thời gian trôi đi mau

Bỗng chốc

Giật mình nhìn lại

Lớn cả rồi, bạn cùng thời

Xưa cũ …

Bạn cùng thời

Giờ đây

Không còn đủ

Người nên người,

Người vẫn ở nơi đâu ?

Bạn cùng thời

Mỗi người đi một hướng …

Có hướng nào

Là hướng để nhìn nhau … ?

                            

                           Đặng Nguyễn Trường Huy – 12 Toán 1