Ban Đại diện cha mẹ học sinh năm học 2010 – 2011

1075

Stt

Họ và tên PH

PH CỦA HỌC SINH

Chức danh

1

Ông Nguyễn Văn Pháp

Nguyễn Vũ Khánh Minh – 11 Anh 1

Trưởng Ban

2

Bà Phạm Thị Long

Lê Thị Bảo Trâm – 12 Lý 2

Phó Ban

3

Ông Trần Xuân Tùng

Trần Lê Tuấn Anh – 11 Anh 1

Phó Ban

4

Ông Cao Duy Hoàng

Cao Duy Minh – 10 Toán 1

Phó Ban

5

Ông Vũ Ngọc Thỏa

Vũ Nhật Minh – 12 Lý 1

Ủy viên

6

Ông Phan Thanh Chương

Phan Nguyễn Thanh Thủy – 12 Văn

Ủy viên

7

Ông Phùng Kim Hậu

Phùng Ngọc Thiên Định – 11 Toán 1

Ủy viên

8

Bà Nguyễn Thị Chúc

Trần Nguyễn Bảo Trâm – 11 Hóa 1

Ủy viên

9

Bà Lê Thị Kim Phượng

Hoàng Lê Minh Tiến – 10 Toán 2

Ủy viên

10

Ông Trần Đăng Khoa

Trần Đăng Bảo Trung – 10 Hóa 2

Ủy viên

11

Bà Phạm Thị Ánh Tuyết

Trần Quang Phú – 10 Anh 1

Ủy viên