Danh sách lớp theo “biểu mẫu VEMIS”

1616

Quý thầy cô có thể nhấn vào liên kết bên dưới để tải danh sách theo lớp

FILE HƯỚNG DẪN NHẬP THEO MÃ

Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 10A1
Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 10A2
Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 10H1
Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 10H2
Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 10L
Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 10S
Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 10T1
Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 10T2
Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 10TI
Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 10V

Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 11A1
Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 11A2
Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 11H1
Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 11H2
Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 11L
Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 11S
Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 11SD
Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 11T1
Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 11T2
Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 11TI
Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 11V

Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 12A1
Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 12A2
Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 12H1
Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 12H2
Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 12L
Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 12S
Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 12SD
Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 12T1
Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 12T2
Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 12TI
Nhấn vào đây để tải danh sách lớp: 12V