Kết quả cuộc thi Olympic Vật lý Nga năm 2020

2456

Ban Tổ chức thông báo đến các thí sinh

Kết quả cuộc thi Olympic Vật lý Nga năm 2020

Lưu ý: Những thí sinh có tên trong Danh sách thí sinh chiến thắng cuộc thi, các em tiến hành các bước tiếp theo như hướng dẫn đã gửi trong e – mail.