Sống và làm việc theo Hiến pháp, Pháp luật Việt Nam là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Sống và làm việc theo Hiến pháp, Pháp luật Việt Nam là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

 

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói:

“Bảy xin hiến pháp ban hành

Trăm đều phải có thần linh pháp quyền”.

Câu nói trên của Người khẳng định tầm quan trọng của việc Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, coi pháp luật như một phương tiện để củng cố Nhà nước, quản lý xã hội. Pháp luật chi phối, điều chỉnh mọi quan hệ xã hội, mọi hành vi xã hội, mọi lĩnh vực hoạt động. Mọi người phải sống, làm việc trên cơ sở pháp luật đảm bảo cho xã hội có trật tự kỷ cương; đồng thời, pháp luật đúng đắn và có hiệu lực trong thực tế sẽ giúp người dân đảm bảo quyền dân chủ của mình.

Kế thừa tư tưởng trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bên cạnh công việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật để đáp ứng nhu cầu quản lý mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật thì việc tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể người dân, trong đó có đối tượng là học sinh, sinh viên có vai trò hết sức quan trọng để đưa các quy định của pháp luật trở thành những hành vi hợp pháp của mỗi người dân.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc tuyên truyền pháp luật đến với người dân. Cho nên, tại Điều 8 của Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012 quy định: “Ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của pháp luật, nội dung của một số văn bản pháp luật gần gũi, qua đó nâng cao ý thức thức chấp hành pháp luật, thượng tôn pháp luật trong toàn bộ giáo viên, nhân viên, đặc biệt là học sinh trong nhà trường. Thực hiện công văn chỉ đạo số 1954/SGDĐT -GDTrH ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng về việc “Hưởng ứng Ngày Pháp Luật năm 2021”, Trường THPT chuyên Thăng Long – Đà Lạt lựa chọn chủ đề “Sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” làm nôi dung tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 2021.

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 2018

1 – Mở rộng đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập

Những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập được Luật này quy định tại Điều 34. Theo đó, các đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập không còn được gói gọn ở “một số cán bộ, công chức” như quy định tại Luật cũ, mà được mở rộng như sau:

– Cán bộ, công chức;

– Sĩ quan công an nhân dân; sĩ quan quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp;

– Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp Nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;

– Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND).

2 – Thêm một số loại tài sản, thu nhập phải kê khai

Ngoài phải kê khai các loại tài sản, thu nhập như quy định trước đây, như: Nhà, đất; Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; Tài sản, tài khoản ở nước ngoài. Luật mới yêu cầu các đối tượng nêu trên còn phải kê khai thêm công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng.

Đồng thời, các đối tượng còn phải kê khai cả tổng thu nhập giữa 02 lần kê khai.

3 – Biến động tài sản từ 300 triệu đồng/năm phải kê khai bổ sung

Theo khoản 2 Điều 36, người có nghĩa vụ kê khai phải thực hiện kê khai bổ sung khi có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên.

Trường hợp có biến động tài sản như trên mà không giải trình hợp lý về nguồn gốc tài sản, cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có trách nhiệm xác minh.

Người có nghĩa vụ kê khai phải giải trình về tính trung thực, đầy đủ, rõ ràng của bản kê khai, nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. Đồng thời, có quyền khiếu nại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xác minh tài sản, thu nhập khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật.

4 – Thời điểm kê khai tài sản, thu nhập trước ngày 31/12

Nếu như trước đây, Luật cũ không đề cập đến phương thức và thời điểm kê khai thì nay, Luật Phòng chống tham nhũng 2018 quy định khá cụ thể.

Theo đó, việc kê khai tài sản thu nhập được thực hiện theo các phương thức sau:

– Kê khai lần đầu áp dụng đối với cán bộ, công chức; Sĩ quan; Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước 31/12/2019…

– Kê khai bổ sung áp dụng với người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên. Việc kê khai hoàn thành trước ngày 31/12 năm có biến động tài sản.

– Kê khai hàng năm áp dụng với người giữ chức vụ từ Giám đốc Sở và tương đương trở lên; Người làm công tác cán bộ, quản lý tài sản công… Việc kê khai hoàn thành trước ngày 31/12…

Việc kê khai tài sản, thu nhập phải được thực hiện trước ngày 31/12

5 – Bản kê khai tài sản, thu nhập phải được công khai

Điều 39 của Luật này nêu rõ, bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai phải được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó thường xuyên làm việc.

Bản kê khai của người dự kiến được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được công khai tại cuộc họp lấy phiếu tín nhiệm.

Bản kê khai của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND phải được công khai theo quy định của pháp luật bầu cử…

6 – Kê khai không trung thực có thể bị buộc thôi việc

Theo khoản 3 Điều 51, cán bộ, công chức kê khai không trung thực về tài sản, thu nhập có thể bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức: Cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm.

Trường hợp đã được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý thì còn bị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch; trường hợp xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm thì có thể xem xét không kỷ luật.

Trường hợp người được dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử giữ chức vụ mà kê khai không trung thực thì không được bổ nhiệm, phê chuẩn hoặc cử vào chức vụ dự kiến.

Trường hợp người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND mà kê khai không trung thực thì bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử.

7 – Cơ quan xảy ra tham nhũng, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm

Điều 72 của Luật này quy định về trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức do mình quản lý, phụ trách như sau:

– Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu người do mình trực tiếp quản lý, giao nhiệm vụ tham nhũng;

– Cấp phó phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu xảy ra tham nhũng trong lĩnh vực công tác và trong đơn vị do mình được giao trực tiếp phụ trách; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm liên đới.

Trên đây là những điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018.