THI NGHIEM VAT LY

867

THÍ NGHIỆM MINH HOẠ SỰ NHIỄM ĐIỆN

Các hiện tượng nhiễm điện xảy ra rất nhiều và thông thường trong đời sống và kỹ thuật.

Chúng ta cùng xem một số hiện tượng nhiễm điện được thực hiện một cách dễ dàng .