TỔ TIN

1689

Danh sách 2015 – 2016:

STT Họ và tên GV Chức vụ Học vị
1 Thầy Nguyễn Ngọc Tuấn Tổ trưởng Thạc sỹ Tin học
2 Cô Dương Thị Châu Trân Tổ viên Thạc sỹ Tin học
3 Cô Nguyễn Thị Thế Tổ viên Thạc sỹ Toán học
4 Thầy Ngô Thanh Tùng Tổ viên Thạc sỹ Tin học

 

Thành tích các năm:

Năm học GIẢI TỈNH

HUY CHƯƠNG OLYMPIC

TRUYỀN THỐNG 30/4

GIẢI QUỐC GIA
I II III KK Cộng Vàng Bạc Đồng Cộng I II III KK Cộng
2008-2009 1 2 3 7 13 1 3 2 6 1 1
2009-2010 1 1 1 5 8 1 1 2
2010-2011 2 4 2 3 11 1 2 3 1 2 3
2011-2012 1 3 5 9 1 1 1 1
2012-2013 3 2 6 11 1 1 1 1 2
2013-3014 1 5 3 6 15 3 2 1 6 1 1
2014-2015 3 2 1 6 3 2 5 1 2 3
2015-2016 5 2 2  9 3  1  4
1 2 1 4