TỔ TOÁN

2081

Danh sách 2015 – 2016:

STT

Họ và tên GV

Chức vụ

Học vị

1

Thầy Trần Văn Hiền

Tổ trưởng

Cử nhân Toán học

2

Thầy Phạm Hiển

Phó Hiệu Trưởng

Thạc sĩ Toán học

3

Thầy Đặng Văn Đoạt

Phó Hiệu Trưởng

Thạc sĩ Toán học

4

Cô Vương Thị Ánh Nguyệt

Tổ phó

Thạc sĩ Toán học

5

Cô Lê Thị Mỹ Ngọc

Tổ viên

Thạc sĩ Toán học

6

Thầy Nguyễn Văn Cường

Tổ viên

Thạc sĩ Toán học

7

Thầy Huỳnh Phước Hải

Tổ viên

Thạc sĩ Toán học

8

Thầy Trần Trịnh Minh Sơn

Tổ viên

Thạc sĩ Toán học

9

Cô Nguyễn Thị Thúy Hằng

Tổ viên

Thạc sĩ Toán học

10

Cô Đặng Nhi Thảo

Tổ viên

Cử nhân Toán học

11

Thầy Nguyễn Văn Hải

Tổ viên

Thạc sĩ Toán học

12

Cô Đặng Nguyễn Ngọc Thúy

Tổ viên

Thạc sĩ Toán học

Thành tích các năm:

Năm học GIẢI TỈNH

HUY CHƯƠNG OLYMPIC

TRUYỀN THỐNG 30/4

GIẢI QUỐC GIA
I II III KK Cộng Vàng Bạc Đồng Cộng I II III KK Cộng
2008-2009 1 4 9 14 2 3 5 1 1
2009-2010 2 3 2 4 11 2 2 1 1
2010-2011 2 8 11 5 26 2 2 2 2
2011-2012 2 9 5 3 19 2 2 4 3 3
2012-2013 1 7 4 4 16 1 1 3 3
2013-3014 2 10 4 8 24 1 1 2 4
2014-2015 4 5 8 2 19 5 5 1 1
2015-2016 1 13 2  6  22  1  3  4  1 1 2