TỔ VẬT LÝ

1823

Danh sách 2015 – 2016:

STT Họ và tên GV Chức vụ Học vị
1 Thầy Nguyễn Văn Bắc Tổ trưởng Cử nhân Vật lý
2 Thầy Đào Mạnh Trinh Tổ phó Thạc sĩ Vật lý
3 Thầy Trương Văn Đức Tổ viên Cử nhân Vật lý
4 Thầy Phạm Gia Sâm Tổ viên Cử nhân Vật lý
5 Thầy Phạm Đặng Phước Linh Tổ viên Thạc sĩ Vật lý
6 Thầy Hồ Đào Trung Nguyên Tổ viên Kỹ sư GD Điện CN
7 Thầy Lê Thanh Hải Tổ viên Thạc sĩ Vật lý
8 Cô Nguyễn Ngọc Hoài Thương Tổ viên Thạc sĩ Vật lý
9 Cô Đinh Thị Thanh Tổ viên Cử nhân Vật lý
10 Thầy Lê Phi Long Tổ viên Thạc sĩ Vật lý

Thành tích các năm:

Năm học GIẢI TỈNH

HUY CHƯƠNG OLYMPIC

TRUYỀN THỐNG 30/4

GIẢI QUỐC GIA
I II III KK Cộng Vàng Bạc Đồng Cộng I II III KK Cộng
2008-2009 3 3 1 3 4
2009-2010 4 4 6 14 3 2 5 1 3 4
2010-2011 2 7 5 8 22 1 3 1 5 3 2 5
2011-2012 1 4 5 5 15 1 5 6 2 2 4
2012-2013 1 9 4 4 18 1 2 3 3 3
2013-3014 3 8 7 3 21 3 1 4 1 2 3
2014-2015 2 5 6 6 19 2 2 4 2 2
2015-2016 1 5 4  7  17 1  1   2 1 1 2