Trắc nghiệm ôn tập lý 10 nâng cao

1301

Câu 1: Ñieàu naøo sai khi noùi veà söï rôi töï do cuûa caùc vaät A Söï rôi töï do laø söï rôi cuûa caùc vaät trong chaân khoâng chæ döôùi taùc duïng cuûa troïng löïc. B Trong quaù trình rôi töï do, gia toác cuûa vaät khoâng ñoåi caû veà höôùng vaø ñoä lôùn. . C Caùc vaät rôi töï do taïi cuøng moät nôi thì coù gia toác nhö nhau. D Trong quaù trình rôi töï do, vaän toác giaûm daàn theo thôøi gian.

Caâu 2: Phöông trình chuyeån ñoäng cuûa chaát ñieåm x= 80 – 10t. ( x : km, t tính theo giôø). Vaän toác trung bình sau 2 giôø: A -20km/h B 60km/h C -10km/h D 10km/h

Câu 3: Ñieàu naøo luoân ñuùng ñuùng khi noùi veà lieân heä giöõa veùctô vaän toác vaø veùctô gia toác cuûa chuyeån ñoäng bieán ñoåi ñeàu? A Trong chuyeån ñoäng thaúng chaäm daàn ñeàu, veùctô vaän toác vaø veùctô gia toác ngöôïc höôùng veùc tô vaän toác. B Caùc phaùt bieåu ñeàu ñuùng. C Veùctô vaän toác vaø veùctô gia toác luoân cuøng phöông. D Trong chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn ñeàu, veùctô vaän toác vaø veùctô gia toác luoân cuøng höôùng.

Caâu 4: Choïn caâu ñuùng khi noùi veà chuyeån ñoäng troøn ñeàu A Veùc tô gia toác khoâng ñoåi B Vaän toác khoâng ñoåi C Chu kyø taêng ñeàu D Toác ñoä goùc khoâng ñoåi

Câu 5: Ñieàn vaøo choã troáng:”Chuyeån ñoäng …………………. laø chuyeån ñoäng coù ñoä lôùn vaän toác khoâng ñoåi theo thôøi gian” A Ñeàu. B Nhanh daàn ñeàu C Thaúng ñeàu. D Chaäm daàn ñeàu.

Caâu 6: Thuyeàn chaïy ngang doøng soâng vôùi vaän toác 2km/h, nöôùc chaûy vôùi vaän toác 1,5km/h. Vaän toác thuyeàn ñoái vôùi bôø soâng laø: A 3,5km/h B 4km/h C 0,5km/h D 2,5km/h

Câu 7: Vaät coù phöông trình : x = 6t + 2t2 (m).Keát luaän naøo trong caùc keát luaän sau ñaây laø sai: A Gia toác cuûa vaät laø 2 m/s2 B Vaän toác ban ñaàu cuûa vaät laø 6 m/s. C Vaät chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu. D Vaät chuyeån ñoäng theo chieàu döông cuûa truïc toïa ñoä. Câu 8: Phöông trình chuyeån ñoäng x= 70 – 10t. ( x tính theo km, t tính theo giô) Ñoä dôøi sau 3 giôø laø: A 30km B 40km C -30km D -40km

Câu 9: VAÄt naøo khoâng thcoi laø rôi töø do A Caùc haït möa nhoû B Vieân ñaù nhoû rôi töø cao xuoángC Chieác laù ruïng D Bi rôi trong oáng chaân khoâng

Caâu 10: Choïn caâu sai: Trong chuyeån ñoäng thaúng nhanh daàn thì A Quaõng ñöôøng tuaân theo haøm baäc nhaát ñoái vôùi thôøi gian B Vaän toác töùc thôøi tuaân theo haøm baäc nhaát vôùi thôøi gian C Gia toác laø ñaïi löôïng khoâng ñoåi D Gia toác coù theå aâm

Caâu 11: Vaät neùm vôùi vaän toác 5m/s thaúng ñöùng xuoáng döôùi töø ñoä cao 100m xuoáng ñaát. Thôøi gian rôi chaïm ñaát. Laáy g=10m/s2 A 10s B 4s C 8s D 6s

Câau 12: Thuyeàn chaïy theo doøng nöôùc vôùi vaän toác 6,5km/h, nöôùc co vaän toác 1,5km/h. Vaän toác thuyeàn ñoái vôùi bôø soâng laø: A 6,3km/h B 8km/h C 5km/h D 6,7km/h

Câu 13: Trong caùc tröôøng hôïp sau ñaây, vaän toác trong tröôøng hôïp naøo laø vaän toác töùc thôøi: A Vaän toác cuûa vieân ñaïn khi bay ra khoûi noøng suùng. B Vaän toác cuûa caû ba tröôøng hôïp ñeàu laø vaän toác töùc thôøi. C Vaän toác cuûa moät vaät rôi khi chaïm ñaát. D Vaän toác cuûa xe maùy xaùc ñònh baèng soá chæ cuûa toác keá taïi moät thôøi ñieåm xaùc ñònh naøo ñoù. Caâu 14: Caâu naøo sai khi noùi veà chuyeån ñoäng troøn ñeàu A Veùc tô gia toác khoâng ñoåi B Quó ñaïo laø ñöôøng troøn C Toác ñoäï daøi khoâng ñoåi D Toác ñoä goùc khoâng ñoåi

Câu 15: Coâng thöùc vaän toác rôi töï do A v2 = 2gs B v2 = 2s/g C s= ½ gt2 D v=1/2 gt

Câu 16: Ñieàu khaúng ñònh naøo ñuùng cho chuyeån ñoäng nhanh daàn ñeàu A Veùc tô gia toác khoâng ñoåi B Vaän toác taêng theo haøm baäc nhaát theo thôøi gian C Toác ñoä cuûa chuyeån ñoäng taêng theo thôøi gian D Chuyeån ñoäng coù gia toác döông

Câu 17: Choïn caâu sai: Trong chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu: A Quaõng ñöôøng ñi ñöôïc trong nhöõng khoaûng thôøi gian baèng nhau thì baèng nhau B Veùc tô gia toác cuøng chieàu hoaëc ngöôïc chieàu vôùi veùc tô vaän toác C Gia toác coù ñoâï lôùn khoâng ñoåi D Ñoä lôùn vaän toác, taêng – giaûm ñeàu theo thôøi gian

Caâu 18: Caùc phöông trình sau, phöông trình naøo bieåu din chuyeån ñoäng thaúng chaäm daàn ñeàu: A x=6-2t B x= 10 +4t + t2 C v= – 12 + t D x= -35 + 6t

Câu 19: Ñieàn vaøo choã troáng :”Chuyeån ñoäng …..:………………. laø chuyeån ñoäng coù veùctô vaän toác khoâng ñoåi theo thôøi gian” A Chaäm daàn ñeàu. B Ñeàu. C Nhanh daàn ñeàu. D Thaúng ñeàu.

Câu 20: Coâng thöùc lieân heä toác ñoä goùc, toác ñoä daøi, gia toác höôùng taâm vaø toác ñoä daøi A v=w/r vaø a = v2r B v= wr vaø a = v2/r C v=w/r vaø a = v2/r D v= wr vaø a = v2r

Câu 21: Chuyeån ñoäng cuûa vaät naøo sau ñaây laø chuyeån ñoäng tònh tieán: A Caùnh cöûa môû ra B Caû 3 chuyeån ñoäng treân C Vaät tröôït treân maët phaüng nghieâng D Chuyeån ñoäng töï quay cuûa Traùi ñaát

Câu 22: Ñieàu naøo sau ñaây laø ñuùng khi noùi veà vaän toác töùc thôøi. A Vaän toác töùc thôøi laø ñaïi löôïng veùctô. B Vaän toác töùc thôøi laø vaän toác taïi moät vò trí naøo ñoù treân quyõ ñaïo C Caùc phaùt bieåu ñeàu ñuùng. D Vaän toác töùc thôøi cuõng laø vaän toác trung bình cuûa chuyeån ñoäng ñeàu.

Caâu 23: Gia toác cuûa kim giaây daøi 5cm: A 3,0.10-4 m/s2 B 5,5.10-4 m/s2 C 25,0.10-4 m/s2 D 12,5.10-4 m/s2

Câu 24: A ñöùng ôû taøu a, B ôû taøu b. A vaø B ñöùng yeân. A thaáy taøu b chuyeån ñoäng veà phía sau. Tình huoáng khoâng theå xaûy ra laø A Hai taøu cuøng chaïy veâ tröôùc, taøu a chaïy nhanh hôn B Hai taøu cuøng chaïy veâ tröôùc, taøu b chaïy nhanh hôn C Taøu b chaïy veâ sau, taøu a chaïy veà tröôùc D Taøu a chaïy veâ tröôùc, taøu b ñöùng yeân

Caâu 25: Baùn kính traùi ñaát laø 6400km. Toác ñoä goùc cuûa traùi ñaát: A 7,27.10-4 rad/s B 6,20.10-6 rad/s C 5,42.10-5 rad/s D 7,27.10-5 rad/s

Caâu 26: Ñieàu naøo laø ñuùng khi noùi veà vaän toác goùc cuûa vaät chuyeån ñoäng troøn ñeàuA Vaän toác goùc tæ leä vôùi chu kyø quay B Vaän toác goùc laø ñaïi löôïng luoân thay ñoåi theo thôøi gian. C Vaän toác goùc ño baèng thöông soá giöõa goùc quay cuûa baùn kính noái vaät chuyeån ñoäng vôùi taâm quay vaø thôøi gian quay goùc ñoù. D Ñôn vò cuûa vaän toác goùc laø meùt treân giaây (m/s).

Câu 27: Xe ñang chuyeån ñoäng vôùi vaän toác 75,6km/h thì taét maùy. Sau khi taét maùy, xe chuyeån ñoäng chaäm daàn ñeàu ñöôïc 147m thì döøng laïi. Tính gia toác vaø thôøi gian: A 1,5m/s2 vaø 14s B -2m/s2 vaø 15s C -1,5m/s2 vaø 14s D 2m/s2 vaø 15s

Caâu 28: Trong 2 giaây cuoái vaät rôi töï do rôi ñöôïc 80m. Tìm thôøi gian rôi, ñoä cao Cho g=10m/s2 A 6s vaø 18m B 4,5s vaø 100m C 5s vaø 125m D 4s vaø 80m

Câu 29: Xe coù vaän toác 36km/h thì xuoáng doác nhanh daàn ñeàu vôùi gia toác 0,2m/s2 ñi ñöôïc 960m. Thôøi gian vaø vaän toác laø: A 36s vaø 17,2m/s B 30s vaø 16m/s C 60s vaø 22m/s D 160s vaø 42m/s

Câu 30: Ñieàu naøo sau ñaây laø ñuùng khi noùi veà vaän toác trong chuyeån ñoäng cong A Ph­öông cuûa veùctô vaän toác khoâng ñoåi theo thôøi gian B Veùctô vaän toác töùc thôøi taïi moãi ñieåm treân quyõ ñaïo coù phöông truøng vôùi tieáp tuyeán vôùi quyõ ñaïo taïi ñieåm ñoù. C Veùctô vaän toác töùc thôøi taïi moãi ñieåm treân quyõ ñaïo coù phöông vuoâng goùc vôùi tieáp tuyeán quyõ ñaïo taïi ñieåm ñoù. D. Trong quaù trình chuyeån ñoäng, vaän toác luoân coù giaù trò d­öông.
Ðáp án 4351. D 2. D 3. B 4. D 5. A 6. D 7. A 8. C9. C 10. A 11. B 12. B 13. B 14. A 15. A 16. A17. A 18. C 19. D 20. B 21. C 22. D 23. B 24. B 25. D 26. C 27. C 28. C 29. C 30. B