Ban chấp hành Chi đoàn giáo viên năm học 2012 – 2013

904

STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Nguyễn Xuân Linh

Cử nhân Ngữ văn

Bí thư

Đảng viên

Đang học Cao học

2

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Thạc sĩ  Toán học

Phó Bí thư

 

3

Phan Thị Ngọc Giàu

Thạc sĩ

Sinh học

Ủy viên BCH