Ban chấp hành Chi đoàn giáo viên năm học 2013 – 2014

914

STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Huỳnh Phước Hải

Cử nhân

Toán học

Bí thư

Đang học Cao học

2

Nguyễn Xuân Linh

Cử nhân Ngữ văn

Phó Bí thư

Đảng viên

Đang học Cao học

3

Đinh Thị Thanh

Cử nhân

Vật lý

Ủy viên BCH

Đảng viên