Ban chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kì 2012 – 2013

905

STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Nguyễn Văn Tây

Cử nhân

Lịch sử

Bí thư

Đảng viên

2

Nguyễn Lê mai

Thạc sĩ

Hóa học

Phó Bí thư

 

3

Nguyễn Xuân  Linh

Cử nhân

Ngữ văn

Phó Bí thư

Đảng viên

Đang học Cao học

4

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Thạc sĩ

Toán học

Ủy viên Ban thường vụ

 

5

Cao Minh Hải

Học sinh

12 Lý

Ủy viên Ban chấp hành

Đã ra trường

6

Bùi Thị Kim Oanh

Học sinh

12 Sử – Địa

Ủy viên Ban chấp hành

Đã ra trường

7

Đặng Thị Bích Phượng

Học sinh

12 văn

Ủy viên Ban chấp hành

Đã ra trường

8

Trần Quốc Long

Học sinh

11 Toán 1

Ủy viên Ban chấp hành

 

9

Huỳnh Quang Khải

Học sinh

11 Tin

Ủy viên Ban thường vụ

Khối trưởng HS

10

Huỳnh Quang Phước

Học sinh

11 Lý

Ủy viên Ban chấp hành

 

11

Trần Nguyễn Tố Quyên

Học sinh

11 Anh 1

Ủy viên Ban chấp hành

 

12

Nguyễn Trần Đăng Huy

Học sinh

10 Hóa 2

Ủy viên Ban chấp hành

 

13

Trần Nguyễn Uyên Như

Học sinh

10 Pháp

Ủy viên Ban chấp hành

 

14

Nguyễn Thị Anh Tú

Học sinh

10 Toán 1

Ủy viên Ban chấp hành

 

15

Dương Ngọc Trúc Thanh

Học sinh

10 Anh

Ủy viên Ban chấp hành