BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2010 – 2011

791

Stt

Họ và tên

Trình độ

Chức danh

Ghi chú

1

Đ/c Hà Nguyễn Bảo Khuyên

Thạc sĩ Tiếng Anh

Bí thư

2

Đ/c Nguyễn Văn Tây

Cử nhân Lịch Sử

Phó Bí thư

3

Đ/c Võ Thành Nam

Cử nhân Địa Lý

Phó Bí thư

Đang học Cao học

4

Đ/c Nguyễn Trung Nghĩa

Cử nhân Toán học

Ủy viên Ban Thường vụ

Đã chuyển công tác

5

Đ/c Nguyễn Anh Minh

Học sinh 12 Toán 1

Ủy viên Ban Thường vụ

6

Đ/c Vương Thị Kim Lài

Cử nhân Tin học

Ủy viên Ban Chấp hành

Đã chuyển công tác

7

Đ/c Nguyễn Thị Âu Cơ

Cử nhân Vật Lý

Ủy viên Ban Chấp hành

Đã chuyển công tác

8

Đ/c Nguyễn Kim Bảo Trân

Học sinh 12 Hóa 1

Ủy viên Ban Chấp hành

9

Đ/c Cao Minh Hải

Học sinh 10 Lý

Ủy viên Ban Chấp hành

10

Đ/c Trần Thị Quỳnh Như

Học sinh 10 Anh 2

Ủy viên Ban Chấp hành

11

Đ/c Đặng Hoàng Khánh Hà

Học sinh 12 Sinh

Ủy viên Ban Chấp hành

12

Đ/c Đặng Thị Bích Phượng

Học sinh 10 Văn

Ủy viên Ban Chấp hành

13

Đ/c Trần Song Khánh Quỳnh

Học sinh 11 Văn

Ủy viên Ban Chấp hành

14

Đ/c Trần Thị Bích Ngân

Học sinh 11 Toán 2

Ủy viên Ban Chấp hành

15

Đ/c Trần Minh Đức

Học sinh 11 Toán 1

Ủy viên Ban Chấp hành