BCH CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2011 – 2012

918

STT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Phạm Đặng Phước Linh

Thạc sĩ Vật lí

Bí thư

Đã trưởng thành Đoàn

2

Nguyễn Xuân Linh

Cử nhân Ngữ văn

Phó Bí thư

3

Huỳnh Phước Hải

Cử nhân

Toán học

Ủy viên BCH

Đang học Cao học