BÍ THƯ ĐOÀN TRƯỜNG QUA CÁC THỜI KỲ

858

STT

TÊN BÍ THƯ

NĂM HỌC

1

Trần Thị Sữa

 

2

Nguyễn Hữu Dũng

1989 trở về trước

3

Phan Xuân Hùng

1990 – 2000

4

Nguyễn Thành Anh

2001 – 2006

5

Phạm Đặng Phước Linh

2007 – 2010

6

Hà Nguyễn Bảo Khuyên

2010 – 2011

7

Nguyễn Văn Tây

2011 – 2012