BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2023

BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2023

(Đảng ủy – Trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt)

 

Nhằm giúp đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nắm vững các nội dung cơ bản, điểm mới trong các văn kiện: Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Tác phẩm kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; những vấn đề mới trong đời sống chính trị – kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh và thành phố Đà Lạt, trên cơ sở đó vận dụng sáng tạo, phù hợp vào công tác giảng dạy, giáo dục. Nâng cao nhận thức tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo của nhà trường.

 

Thực hiện Kế hoạch số 12-KH/BTGThU, ngày 28/6/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Lạt và Kế hoạch số 52-KH/ĐU ngày 06/7/2023 của Đảng ủy trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt về Bồi dưỡng chính trị hè năm 2023. Vào ngày 03/8/2023, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức buổi bồi dưỡng chính trị hè năm 2023 cho toàn thể Hội đồng Giáo dục nhà trường.

 

Đến tham dự và báo cáo với Hội đồng Giáo dục nhà trường là đồng chí Lê Thị Hồng Phúc – Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Lạt.

 

Một số hình ảnh về buổi bồi dưỡng chính trị hè 2023 của trường THPT Chuyên Thăng Long – Đà Lạt

C:\Users\ADMIN\Desktop\Hình học chính trị hè 2023\z4583462908938_aff0a245bed461f79b52c4d173cf0a66.jpg

C:\Users\ADMIN\Desktop\Hình học chính trị hè 2023\z4583462941246_727b8072eb6a6fccbc90cc5a6c0328e7.jpg C:\Users\ADMIN\Desktop\Hình học chính trị hè 2023\z4583462901737_76b2201c1b730364cc22ec5032f257cc.jpg