ĐÁP ÁN Môn thi: TIẾNG ANH – Hệ 7 năm

2298

Trang 1/2
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2008

Mã đề thi Câu số
124 190 257 341 376 452 508 591 621 793 875 948
1. B B C C B A C A A C B C
2. B C C C C B A A C A A C
3. B B D D A B C C A C C B
4. B C D D C B D C C B C C
5. C A C C C C B A C D D A
6. C B D B D B A C B D A D
7. B D D D C A D C D C C D
8. D B B A D D D D C C D D
9. D A A A C B B D B D A A
10. D D D C A D C C C B B A
11. B C B B C A D C D C B D
12. A D A B A D D B D D B A
13. D D D A D A A C A A D C
14. C B B A C D A B A B D A
15. A C A B B B D C B D A D
16. D B B B B D D B D A D C
17. B D D B B A B C B B B D
18. D D A B D C B B D B A D
19. A D A C B B B A D A B B
20. C A C C B A A A A A C A
21. D B C D C C A D C C A C
22. B D A C C B A A A B B D
23. C B D A D C C B B C A B
24. C A D D C B C D A B C A
25. A C B A D A B C A A A B
26. C B D D A B B D C A C A
27. C D B B C B C D A B B C
28. C A B B A D A A D A D C
29. B B D B D A D C B D D B
30. B A D A A C A D D B B C
31. D C C C D C A A B B B A
32. C A D A A C B A C B B A
33. A B C C D D C C B C B C
34. A B C B D D A B A A D D
35. A C A D B A C D B D C B
36. A A B C C A B B D B B B
37. A D C D D D B C D A C B
Trang 2/2
Mã đề thi Câu số
124 190 257 341 376 452 508 591 621 793 875 948
38. A B D A A A B B B A C B
39. A A A A A C D D A C D B
40. A C B A A A B A B D A C
41. D C C B D D C A D C D D
42. C C A C B B C D C A A C
43. D D B C B C D D C C A D
44. C D A A A C D B C D B C
45. C C B D A C C D D D A C
46. B A A A B D A B D C D B
47. D A C D D C A B C C C A
48. B C A D B C C A A D C D
49. A C B C B C D B B C C A
50. D A C D A D D B A D D B