Một số điều chỉnh về nội dung, yêu cầu, cách đăng ký đề tài NCKH

789