TỔ NGOẠI NGỮ

2166

Danh sách 2015 – 2016:

STT Họ và tên GV Chức vụ Học vị
1   Thầy Nguyễn Đình Hiệp Tổ trưởng Cử nhân Tiếng Anh
2   Cô Lê Thị Bích Lệ Phó Hiệu Trưởng Thạc sĩ Tiếng Anh
3   Cô Vũ Thuỳ Hương Tổ phó Thạc sĩ Tiếng Anh
4   Thầy Bùi Nguyễn Hiệp Tổ phó Thạc sĩ Tiếng Pháp
5   Cô Đinh Thị Mai Trang Tổ viên Thạc sĩ Tiếng Anh
6   Cô Nguyễn Vũ Phương Khanh Tổ viên Cử nhân Tiếng Anh
7   Thầy Trương Phúc Thiện Tổ viên Thạc sĩ Tiếng Anh
8   Thầy Lê Thái Thư Tổ viên Cử nhân Tiếng Anh
9   Cô Hồ Thị Mỹ Lệ Tổ viên Cử nhân Tiếng Anh
10   Cô Ngô Thị Vân Kiều Tổ viên Cử nhân Tiếng Anh
11   Cô Ngô Tường Uyên Linh Tổ viên Thạc sĩ Tiếng Anh
12   Cô Phạm Thị Hằng Tổ viên Thạc sĩ Tiếng Pháp
13   Cô Nguyễn Thị Tường Vy Tổ viên Cử nhân Tiếng Anh
14   Thầy Nguyễn Ngọc Long Hải Tổ viên Cử nhân Tiếng Pháp

 

Thành tích môn Tiếng Anh:

 

Năm học GIẢI TỈNH

HUY CHƯƠNG OLYMPIC

TRUYỀN THỐNG 30/4

GIẢI QUỐC GIA
I II III KK Cộng Vàng Bạc Đồng Cộng I II III KK Cộng
2008-2009 2 11 26 39 3 2 5 3 3 6
2009-2010 2 25 38 12 77 1 4 5 1 3 2 6
2010-2011 2 14 11 4 31 2 1 3 6 1 4 5
2011-2012 2 15 3 20 1 4 1 6 2 1 3
2012-2013 2 10 7 1 20 3 2 5 1 1 2
2013-2014 4 10 7 2 23 1 1 4 6 1 2 3
2014-2015 5 9 8 1 23 2 2 2 6 2 1 3
2015-2016 3  13 4  1
21 4  1  5  1 1 4 6

 

 

Thành tích môn Tiếng Pháp:

 

Năm học GIẢI TỈNH

HUY CHƯƠNG OLYMPIC

TRUYỀN THỐNG 30/4

GIẢI CASIO

KHU VỰC

GIẢI QUỐC GIA
I II III KK Cộng Vàng Bạc Đồng Cộng I II III KK Cộng I II III KK Cộng
2012-2013 2 1 3
2013-2014 3 7 6 7 23 4 2 6 2 1 3
2014-2015 2 7 4 5 18 1 1 2 1 1 2
2015-2016 6 4 5 15  1   3  4  1 2 3