Chi Bộ 1

1051

CHI BỘ 1

1. Phạm Hiển – Bí Thư Chi Bộ

2. Vương Thị Ánh Nguyệt

3. Đào Mạnh Trinh

4. Nguyễn Thành Anh

5. Trương Thị Diễm Phương

6. Phạm Đặng Phước Linh

7. Đặng Văn Đoạt

8. Lê Thanh Hải

9. Đinh Thị Thanh