Chi Bộ 3

1229

CHI BỘ 3

1. Nguyễn Thị Ngọc Dung – Bí Thư Đảng Bộ

2. Nguyễn Văn Tây – Bí Thư Chi Bộ

3. Diệp Thị Thu Hạnh

4. Hoàng Ngọc Quỳ

5. Nguyễn Thị Lương Anh

6. Nguyễn Thị Thu Phương

7. Võ Thành Nam

8. Phan Thị Ngọc Giàu