Ban giám hiệu nhà trường năm học 2011 – 2012

1286

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Chức danh

1

Cô  Đàm Thị Kinh

1965

Thạc sĩ Ngữ Văn

Hiệu trưởng

2

Cô Nguyễn Thị Ngọc Dung

1967

Thạc sĩ Sinh học

Phó Hiệu trưởng

3

Thầy  Phạm Hiển

1965

Thạc sĩ Toán học

Phó Hiệu trưởng

4

Cô Hà Nguyễn Bảo Khuyên

1982

Thạc sỹ Tiếng Anh

Phó Hiệu trưởng