Ban giám hiệu nhà trường từ năm 2014 đến nay

2545

 

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Chức danh

1

Cô Nguyễn Thị Ngọc Dung

1967

Thạc sĩ Sinh học

Hiệu trưởng

2

Thầy  Phạm Hiển

1965

Thạc sĩ Toán học

Phó Hiệu trưởng

3

Cô Lê Thị Bích Lệ

1966

Thạc sĩ Tiếng Anh

Phó Hiệu trưởng

4

Thầy Đặng Văn Đoạt

1976

Thạc sĩ Toán học

Phó Hiệu trưởng