Ban giám hiệu nhà trường từ năm học 2012 – 2013

1359

 

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ

Chức danh

1

Thầy Võ Tấn Huệ

1956

Thạc sĩ Toán học

Hiệu trưởng

2

Cô Nguyễn Thị Ngọc Dung

1967

Thạc sĩ Sinh học

Phó Hiệu trưởng

3

Thầy  Phạm Hiển

1965

Thạc sĩ Toán học

Phó Hiệu trưởng

4

Cô Lê Thị Bích Lệ

1966

Thạc sĩ Tiếng Anh

Phó Hiệu trưởng